Абонирай се за бюлетин и вземи -10% отстъпка.

Halloween седмица със страшни подаръци

- Категории Новини

Пакост или лакомство?


Пазарувай смело за #Хелоуин в Kidsfashion.bg и спечели 3 х Gift карта по 150 лв. на избрани от теб продукти.

Страшното пазаруване е тази #седмица
Не го пропускай - всеки, направил покупка от 26.10 до 01.11.2020 г. участва в надпреварата.


Тримата печеливши, направили покупка, ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

 
Спечелените
 Gift карти могат да бъдат използвани за периода от 02.11 до 19.11.2020г., включително.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАШАТА ИГРА

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за пост-играта във Facebook, наричана по-долу, за краткост “Играта”.

1. Общи

1.1. Възложител и организатор на Играта е „ФЕШЪН МУУД“ ООД, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бул. „Проф. Яким Якимов“ 33 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Facebook страница https://www.facebook.com/KIDSfashionbg.online/.

1.2. Срок: Играта се провежда за периода от 26.10.2020 до 01.11.2020 г.

1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта.

С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

2. Участници

2.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст, с постоянен адрес в България и регистриран профил във Facebook или Instagram.

2.2. В играта нямат право да участват служителите на “ФЕШЪН МУУД” ООД.

2.3. Участието в Играта е обвързано с покупка в периода от 26.10-01.11.2020 г. Участникът се включва в Играта, като направи покупка, без значение от нейната стойност, на онлайн магазин https://kidsfashion.bg. 

2.4. Всеки участник може да участва с повече от една покупка.

Наградата:

3 х Gift карта на стойност 150 лв.

4.1. Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от играта са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

5. Получаване на наградата

5.1. Всеки печеливш следва в срок от 1 седмица от направената публикация да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във Facebook (в зависимост в коя соц. мрежа е взел участие), като посочи актуален e-mail адрес, чрез който да посочи телефон за връзка, име и фамилия, за да получи повече инструкции за получаване на наградата. 

5.2. Наградата следва да бъде получена и използване в срок до 19.11.2020г.

5.3. Всеки печеливш има право на 1 бр. от изброените награди.

6. Публичност

6.1. Лицата, участващи в Играта изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените от печелившите участници в Играта имена, снимка и други данни във Facebook или Instagram, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.

6.2. Участниците в Играта се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством лични съобщения във Facebook,  Instagram, телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 1 (един) месец след края ѝ.

7. Защита на личните данни

7.1. Лицата, участващи в Играта изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на Играта, а при спечелване на награда – за оформяне за приемо-предаването ѝ.

7.2. Участниците в Играта са информирани, че: Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в Играта; Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до office@kidsfashion.bg.

8. Други

8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

8.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или във връзка със загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин, посредством Facebook или Instagram профила на Организатора.

8.4. Не се допуска размяна на наградата срещу пари или други предметни награди.

Свързани статии