Абонирай се за бюлетин и вземи -10% отстъпка.

Играй и спечели играчка Orange toys

- Категории Новини

G I V E A W A Y

Детството е време, когато въображението не познава граници. Защото... всичко е възможно с играчките на Orange toys!

Играй и спечели детска играчка Orange toys от колекция Символите на 2021!

Как? Лесно е. 

Участвай във Facebook.

Харесай официалните страници на Kidsfashion.bg и Orange toys Bulgaria, ако все още не си.

Отбележи двама свои приятели като коментар в тази публикация.

Сподели в story.

Участвай в Instagram.

Последвай ни @kidsfashion.bg и @orangetoysbg, ако все още не си.

Отбележи двама свои приятели като коментар в тази публикация.

Сподели в story.

Важно:


Можеш да участваш с повече от един коментар, но с различни отбелязани приятели. Повече коментари - по-голям шанс да те изберем!

Победителите ще изтеглим на случаен принцип на 22.02.2021 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАШАТА ИГРА

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за пост-играта във Facebook, наричана по-долу, за краткост “Играта”.

1. Общи

1.1. Възложител и организатор на Играта е „ФЕШЪН МУУД“ ООД, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бул. „Проф. Яким Якимов“ 33 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Facebook страница https://www.facebook.com/KIDSfashionbg.online/.

1.2. Срок: Играта се провежда за периода от 08.02.2021 до 2202.2021 г.

1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта.

С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

2. Участници

2.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст, с постоянен адрес в България и регистриран профил във Facebook или Instagram.

2.2. В играта нямат право да участват служителите на “ФЕШЪН МУУД” ООД.

2.3. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в Играта, когато отбележи двама свои приятели в коментар под публикацията на играта на Facebook https://www.facebook.com/KIDSfashionbg.online/ или в Instagram https://www.instagram.com/kidsfashion.bg/, като предварително е харесал или последвал Kidsfashion.bg в съответната соц. мрежа и сподели съответната публиакция в своя профил или стори.

2.4. Всеки участник може да участва с повече от един коментар, но с различни отбелязани приятели.

3. Механизъм

На Facebook https://www.facebook.com/KIDSfashionbg.online/ или в Instagram https://www.instagram.com/kidsfashion.bg/, за периода на провеждане на Играта има публикация, поставена от Организатора. Участникът вписва като коментар двама свои приятели под самата публикация и споделя публикацията. Право да участва за награда от Играта има само Участник, изпълнил всички условия на Играта.

Наградата:

х 1 бр. детска плюшена играчка по избор от колекция "Символи на 2021" (за участник във facebook)

х 1 бр. детска плюшена играчка по избор от колекция "Символи на 2021" (за участник в instagram)

4.1. Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от играта са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

5. Получаване на наградата

5.1. Всеки печеливш участник от играта следва в срок от 1 седмица от направената публикация да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във Facebook или Instagram (в зависимост в коя соц. мрежа е взел участие), като посочи актуален e-mail адрес, чрез който да посочи телефон за връзка, име и фамилия, за да получи повече инструкции за получаване на наградата. 

5.2. Наградата следва да бъде получена в срок до 28.02.2021г.

5.3. Всеки печеливш има право на 1 бр. от изброените награди.

6. Публичност

6.1. Лицата, участващи в Играта изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените от печелившите участници в Играта имена, снимка и други данни във Facebook или Instagram, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.

6.2. Участниците в Играта се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством лични съобщения във Facebook,  Instagram, телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 1 (един) месец след края ѝ.

7. Защита на личните данни

7.1. Лицата, участващи в Играта изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на Играта, а при спечелване на награда – за оформяне за приемо-предаването ѝ.

7.2. Участниците в Играта са информирани, че: Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в Играта; Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до office@kidsfashion.bg.

8. Други

8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

8.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook или Instagram.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или във връзка със загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин, посредством Facebook или Instagram профила на Организатора.

8.4. Не се допуска размяна на наградата срещу пари или други предметни награди.

УСПЕХ!

Свързани статии